Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är lika mycket värda och att detta värde ska garanteras genom olika rättigheter.

Stora internationella organisationer som FN och EU har i samarbete med stater kommit fram till vilka dessa rättigheter är och har skrivit ner dessa i vad som kallas för konventioner, vilket är ett juridiskt dokument som gör den stat som signerar dokumentet skyldig att upprätthålla rättigheterna i sitt land.

Sverige har skrivit under sju av FN:s nio kärnkonventioner och har infört EU:s stadga för de mänskliga rättigheterna som svensk lag.

Konventionerna som Sverige skrivit under (samt deras engelska beteckning) är:

  • Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD)
  • Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
  • Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)
  • Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)
  • Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling
  • eller bestraffning (CAT)
  • Konventionen om barnets rättigheter (CRC)
  • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)


Läs mer:

FN:s hemsida (på svenska) 

EU:s officiella hemsida (på svenska)

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter