Mångfald

Ett samhälle där mångfald finns och lever framstår ofta som en vision för människor som arbetar mot diskriminering, förtryck och fördomar. Ett annat sätt att se på det är att vi redan lever i ett samhälle med enorm mångfald och att vi behöver lära oss att ta tillvara på denna.

Begreppet mångfald brukar likställas med att människor med olika hudfärg, härkomst och etnisk tillhörighet finns representerade, men det innebär också att människor med olika kön, sexuell läggning, ålder ska finnas representerade.

Arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det betyder att utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter.

Så länge diskriminering förekommer kan den punkten aldrig bli sann. Arbetet med mångfald handlar därför om att visa på och motverka diskriminering. En annan viktig del är att arbeta för att människor själva ska få bestämma över sin identitet – inte placeras i kategorier av andra.

Då blir det viktigt att inte bara fokusera på grupper, vilket man kan göra i syfte att se mönster i samhället och på så sätt förebygga och minska diskriminering. Vill vi skapa och ta tillvara mångfalden i samhället och våra olika sammanhang behöver vi snarare ställa människors individuella erfarenheter, tankar, visioner och kompetens i centrum.

Lyckas vi med det kan mångfalden som finns ibland oss bli en framgångsfaktor, en tillgång och något att glädjas över.

Mänskliga rättigheter

Diskrimineringsgrunderna